Навчальні посібники

There is no translation available.

Управлінський облік : навч. посіб. / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк, Л. Я. Шевченко, П. Д. Камінський, та ін; ДНУЕТ. – Кривой Ріг. : 2017. – 113 с.

ISBN 978617 - 7250- 94-3

Навчально-методичний  посібник  для  самостійного  вивчення  дисципліни «Управлінський облік» розроблений згідно з програмою й призначений для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування». Мета підготовки та видання даного навчально-методичного посібника – надання допомоги студентам у вивченні дисципліни «Управлінський облік».

Навчально-методичний  посібник  містить  програму  навчальної  дисципліни, методичні вказівки до вивчення тем дисципліни, контрольні питання, практичні завдання, плани семінарських занять, завдання для самоконтролю, методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи, критерії оцінки знань студентів, рекомендовану тематику рефератів та методичні рекомендації до їх написання, словник основних понять дисципліни, список рекомендованої літератури.

Навчально-методичний посібник розраховано на самостійну роботу студентів. Його матеріали можуть бути використані викладачами під час проведення семінарських і практичних занять з дисциплін «Управлінський облік».

Стислий зміст

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

Тема 8. Бюджетування і контроль

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

Тема 10. Управлінський облік як інформаційна система для прийняття стратегічних управлінських рішень

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено