Анотації дисциплін

There is no translation available.

«Міжнародний туризм» Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» Спеціальність 242 «Туризм» Ступень «Магістр»

Кількість кредитів ECTS Семестр
5 1

1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму.

2. Завдання: ознайомлення з теоретичними основами міжнародного туризму, дослідження його ролі у світовому господарстві; ознайомлення з рівнями конкурентоспроможності у туризмі; ознайомлення з методикою визначення конкурентоспроможності країн світу у сфері подорожей і туризму; дослідження основних показників розвитку світового ринку туристичних послуг; дослідження процесів транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризмі.

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:

знання і розуміння:

основ територіального районування світу за туристичними регіонами

концепцій просторової поляризації світового туристичного ринку

методології статистичного обліку світових туристичних потоків

класифікаційних ознаки світових ринків туристичних послуг

особливостей взаємодії суб’єктів світового туристичного ринку

напрямів діяльності міжнародних туристичних організацій

підходів до класифікації та сегментування туристичних ринків світу

застосування знань і розумінь:

уміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами на світовому туристичному ринку

уміння користуватися статистичними базами даних, що відображають динаміку світових туристичних потоків

уміння здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків туристичних послуг

уміння обґрунтувати та визначити масштаби туристських витрат, туристського споживання, зайнятості у туристичній галузі за регіонами та країнами світу

уміння оцінити стан та перспективи конкурентоспроможності країн світу у сфері подорожей і туризму; визначити туристичний потенціал України в контексті сучасної глобалізації

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:

1) на державному рівні:

  • при участі у формування зовнішньої політики держави у сфері туризму та рекреацій;
  • при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг;
  • при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними туристськими організаціями та асоціаціями;

2) на рівні підприємства:

  • при розробці стратегії виходу туристичного підприємства на зовнішні ринки;
  • при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства;
  • при плануванні міжнародної діяльності.

5. Зміст дисципліни розкривається в темах:

Змістовий модуль 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому господарстві

Тема 1. Міжнародний туризм як об’єкт дослідження

Тема 2. Поляризація світового туристичного простору

Тема 3. Статистика міжнародного туризму

Тема 4. Конкурентоспроможність країн світу у сфері подорожей і туризму

Тема 5. Характеристика світового ринку туристичних послуг

Тема 6. Сучасний стан та особливості розвитку ринку туристичних послуг України

Змістовий модуль 2. Процеси транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризмі

Тема 7. Міжнародне співробітництво у сфері туризму

Тема 8. Сучасні тенденції транснаціоналізації в міжнародному туризмі

Тема 9. Туристичний потенціал України в контексті сучасної глобалізації

6. Викладацький склад: д.е.н., доцент Горіна Г.О.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено