Тематика кваліфікаційних робіт ЗВО

There is no translation available.

                                                           

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            на засіданні кафедри обліку та аудиту

                                                            Протокол №12  від  “10” березня 2020 р.

                                                            Зав. кафедри

                                                             __________М.Т. Шендригоренко

                                                                                                                   

 

Тематика кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеня магістр, освітньої програми «Облік і оподаткування»,  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,  денної форми навчання

 

1. 

Облік і оподаткування операцій з основними засобами

2.   

Облік і аудит нарахування амортизації основних засобів

3.   

Облік і аудит амортизації необоротних активів

4.   

Облік і аудит ремонтів, модернізації та реконструкції основних засобів

5.   

Облік і оподаткування інших необоротних матеріальних активів

6.   

Облік і аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів

7.   

Облік і оподаткування операцій з нематеріальними активами

8.   

Облік і аудит фінансових інвестицій підприємства

9.   

Облік і аудит капітальних інвестицій підприємства

10.  

Облік і оподаткування операцій з біологічними активами

11.  

Облік і контроль довгострокової дебіторської заборгованості

12.  

Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості

13.  

Облік і контроль розрахунків з іншими дебіторами підприємства

14.  

Облік і аудит розрахунків з покупцями та замовниками за реалізовану продукцію

15.  

Облік і аудит матеріальних ресурсів у системі управління підприємством

16.  

Облік і контроль операцій з виробничими запасами підприємства

17.  

Облік і аудит запасів підприємства

18.  

Облік і оподаткування операцій з товарами

19.  

Облік і контроль операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами підприємства

20.  

Облік і аналіз прямих витрат на виробництво продукції

21.  

Облік і аналіз непрямих витрат на виробництво продукції

22.  

Облік і аналіз витрат на виконання робіт з метою прийняття управлінських рішень

23.  

Облік і аналіз витрат з надання послуг з метою прийняття управлінських рішень

24.  

Облік і контроль  процесу виробництва готової продукції

25.  

Облік і аудит реалізації готової продукції

26.  

Облік і оподаткування операцій з товарами

27.  

Облік і контроль операцій з готівкою на підприємстві

28.  

Облік грошових коштів у національній валюті та аналіз грошових потоків  

29.  

Облік і аудит грошових коштів в іноземній валюті

30.  

Облік і аудит власного капіталу підприємства

31.  

Облік і аудит зареєстрованого капіталу акціонерного товариства

32.  

Облік і аудит формування прибутку підприємства

33.  

Облік і аудит резервів підприємства

34.  

Облік і аудит довгострокових зобов’язань

35.  

Облік і аналіз поточних зобов’язань підприємства

36.  

Облік і аудит вексельних операцій

37.  

Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками

38.  

Облік і аудит зобов’язань підприємств малого бізнесу

39.  

Облік і адміністрування податку на додану вартість

40.  

Облік і контроль розрахунків з бюджетом за податком на прибуток

41.  

Облік і контроль місцевих податків

42.  

Облік податку на додану вартість та аналіз розрахункової дисципліни з бюджетом

43.  

Облік і контроль прямих податків

44.  

Облік і контроль непрямих податків

45.  

Облік і внутрішній аудит цільового фінансування

46.  

Облік і аудит розрахунків за страхуванням      

47.  

Облік і аудит єдиного соціального внеску

48.  

Облік і контроль доходів працівників підприємства

49.  

Облік і контроль нарахованої заробітної плати

50.  

Облік і аудит утримань із заробітної плати

51.  

Облік і оподаткування розрахунків з оплати праці

52.  

Облік і аудит розрахунків з персоналом підприємства

53.  

Облік і аудит витрат на оплату праці

54.  

Облік і аудит  розрахунків за іншими операціями

55.  

Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

56.  

Облік і оподаткування експортних операцій підприємства

57.  

Облік і оподаткування імпортних операцій підприємства

58.  

Облік і оподаткування операцій з давальницькою сировиною

59.  

Облік і  аналіз доходів та витрат підприємства

60.  

Облік і оподаткування доходів від реалізації готової продукції      

61.  

Облік і оподаткування доходів від реалізації товарів     

62.  

Облік і оподаткування доходів від реалізації робіт (послуг)

63.  

Облік і оподаткування інших операційних доходів       

64.  

Облік і оподаткування інших доходів підприємства           

65.  

Облік і оподаткування доходів за видами діяльності

66.  

Облік і контроль доходів та витрат майбутніх періодів

67.  

Облік і аудит фінансових результатів діяльності суб’єкта малого підприємництва

68.  

Особливості обліку і аудиту витрат за елементами суб’єктів малого підприємництва 

69.  

Облік і контроль матеріальних витрат підприємства

70.  

Облік і контроль витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції

71.  

Облік і контроль собівартості реалізованої продукції

72.  

Облік і аналіз собівартості реалізованих робіт і послуг

73.  

Облік і аналіз загальновиробничих витрат підприємства

74.  

Облік і контроль адміністративних витрат підприємства

75.  

Облік і аналіз витрат на збут

76.  

Облік і контроль інших витрат операційної діяльності підприємства

77.  

Облік і контроль витрат звичайної діяльності

78.  

Облік і оподаткування лізингових операцій

79.  

Облік і аудит кредитних операцій підприємства

80.  

Інвентаризація активів, облік та контроль її результатів

81.  

Звітність про фінансовий стан підприємства, методика складання, аналіз та контроль показників

82.  

Звітність про фінансові результати підприємства, методика складання, аналіз та контроль показників

83.  

Аналіз і аудит фінансової звітності підприємства з метою прийняття управлінських рішень

84.  

Особливості обліку і  оподаткування на будівельних підприємствах

85.  

Особливості обліку і оподаткування на сільськогосподарських підприємствах

86.  

Особливості обліку і оподаткування у роздрібній (оптовій) торгівлі

87.  

Особливості обліку і оподаткування на комунальних (комунально-житлових) підприємствах

88.  

Особливості обліку і оподаткування на автотранспортних підприємствах

89.  

Особливості обліку і оподаткування в закладах ресторанного господарства

90.  

Особливості обліку і контролю в аптечному бізнесі

91.  

Особливості обліку і оподаткування на підприємствах туристичного бізнесу

92.  

Особливості обліку і контролю в бюджетних установах

93.  

Особливості обліку і аудиту в банках

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено