ТОП – НОВИНА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І МАТЕРІАЛЬНО -ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА - 2020

Чинним законодавством передбачено 5 видів відповідальності:

  1. Дисциплінарна.
  2. Матеріальна.
  3. Адміністративна.
  4. Фінансова.
  5. Кримінальна.

        При цьому такі види відповідальності застосовуються незалежно один від одного. Певна відповідальність, зокрема адміністративна, застосовується не тільки до юридичної особи, а й до посадових осіб підприємства. Посадовими є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Наразі посадовою особою є директор та в певних випадках головний бухгалтер підприємства. За вчинені порушенні вони також можуть нести відповідальність.

Розмір штрафу залежить від повторності порушення протягом установленого проміжку часу. Повторним уважається правопорушення, учинене протягом одного року після застосування штрафу за подібне порушення.

Наголосимо на відповідальності бухгалтера підприємства. Зокрема, згідно із Законом України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів протягом установленого строку несе власник або вповноважений ним орган (посадова особа), який керує підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали такі документи (ч. 8 ст. 9 Закону України № 996).

Отже, за ведення обліку згідно з вимогами законодавства відповідає бухгалтер, а за правильну організацію обліку – керівник підприємства. Однак відповідальність бухгалтера залежить від того, на яких умовах його оформлено на роботу.

Бухгалтер може бути притягнений:

  • як працівник - до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
  • як посадова особа підприємства (а такою може бути головний бухгалтер / єдиний бухгалтер на підприємстві) - до адміністративної та кримінальної відповідальності.

До бухгалтера, як і до будь-якого іншого працівника, можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення: догана або звільнення. При цьому, головного бухгалтера можуть звільнити в разі одноразового грубого порушення трудових обов’язків.

Дисциплінарне стягнення застосовують не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, але не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 Завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент  Шендригоренко М.Т.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено