ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

У відповідності до чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», кафедра обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського продовжує здійснювати навчання здобувачів вищої освіти на умовах дистанційної освіти. Освітній процес кафедри обліку та аудиту означеного університету, як це і визначено відповідними нормативними документами, здійснюється в рамках системи електронного забезпечення навчання Moodle, котра забезпечує доступ здобувачів вищої освіти до відповідних навчальних матеріалів усіх кафедр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та, зокрема, навчальних матеріалів кафедри обліку та аудиту.

Відтак, наступного тижня, а саме у середу, 8 квітня 2020 року, згідно із раніше затвердженим розкладом занять за умови дистанційного навчання передбачено проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами», яка проводитиметься для магістрів 1 року навчання за освітньою програмою «Облік і оподаткування».

Тема запропонованої лекції - «Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту фінансової звітності», котра проводиться в рамках відповідного курсу.

Мета проведення цієї лекції – це формування стійкої системи знань з теоретичних питань організації аудиту та його методології, а також формування практичних навичок під час здійснення перевірок фінансової звітності підприємств, організацій, установ.

Згідно з планом передбачається розгляд таких лекційних питань:

  1. Структура аудиторського звіту та загальні вимоги до нього.
  2. Порядок складання та подання аудиторського звіту.
  3. Інші підсумкові документи за наслідками проведеного аудиту.

При демонстрації лекції використовується наочне приладдя, схематичні матеріали та інший науково-дослідний інструментарій.

Рекомендована література:

  1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 грудня 2017 р.№ 2258 - VІІІ
  1. Міжнародні стандарти аудиту

 

 

Завідувач кафедри обліку та аудиту ДонНУЕТ     М.Т. Шендригоренко

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено