• Українська (Україна)
 • Russian (Russia)
 • English (United Kingdom)

Шендригоренко Марина Трохимівна - доцент кафедри

 

Шендригоренко Марина Трохимівна

 

Номер(и) телефону: 

+38 (067) 772- 24-86

 E-mail: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ORCID

0000-0002-5841-6784

 

Google Scholar

Maryna Shendryhorenko - Марина Шендригоренко - Марина Шендригоренко

 

Освіта

Київський державний економічний університет, 1994р., спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності», економіст.

 

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, тема дисертації «Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів  (на прикладі гірничовидобувних підприємств м. Кривого Рогу)».

 

Наукове звання

доцент кафедри контролю і ревізії, 2006 р.

 

 Наукові інтереси

система обліково - аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств

перспективи гармонізації бухгалтерського обліку і звітності в Україні 

проблемні аспекти та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні

 

Дисципліни, що викладає

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами

Організація податкової роботи

Управлінський облік

Аудит

Внутрішній господарський контроль

Аналіз господарської діяльності

Внутрішній аудит

 

Науково-дослідна робота

 

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

                                  Держбюджетна науково-дослідна тематика

 Д – 2017 -2 «Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні»

 

Виконання дослідницьких робіт на замовлення підприємств та організацій

«Науково - методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «Техснаб»  (2016 р.).

«Науково - методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві «КРОМ» (2017р.).

 

     Автор понад 50 наукових публікацій в сфері обліку і оподаткування

          Монографії

 

 1. Shendryhorenko М.Т. Economic control as part of the national information field // Globalne aspekty Ekonomii Swiatowej I Stosunkow Miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej: monografia Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktychna. – Czestochowa: Akademia Polonijna, 2016.- S.834-841.
 2. Шендригоренко М.Т. Актуальні проблеми обліку фінансових інвестицій у гірничо – збагачувальних підприємствах Криворіжжя /М.Т. Шендригоренко //Економічні, фінансово – облікові та правові проблеми діяльності підприємств: монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук.- Дніпро: Герда, 2016 – 336с. – С.159-168.
 3. Шендригоренко М.Т. Огляд порядку складання і подання форм фінансової звітності: переваги і недоліки/ М.Т. Шендригоренко // Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджмент підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування): монографія/ за заг. ред. д- ра економ. наук, проф.. В.Я. Нусінова. – Криви Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2016.- 311с. – С.121-131.
 4. Шендригоренко М.Т. Організація обліку фінансових інвестицій в умовах корпоративної системи управління на гірничо - збагачувальних підприємствах Криворіжжя / М.Т. Шендригоренко // Проблемні аспекти та  перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання): монографія/ – Кривий Ріг: 2017. - 408 с. - С.192 - 202.
 5. Шендригоренко М. Т., Кузьменко А.А. Нематеріальні активи підприємства: актуальні питання обліку та напрямки вирішення / М.Т. Шендригоренко, А.А. Кузьменко //// Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання): монографія/ – Кривий Ріг: 2017. - 408 с. - С.202 - 210.
 6. Шендригоренко М.Т. Грошові кошти у касі як об´єкт обліку та аудиту: актуальні питання та напрями їх вирішення / М.Т. Шендригоренко// Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку: монографія   – Кривий Ріг: Вид., 2018. –  С. 140 - 157.

 

       Навчальні посібники

   Статті за останні три роки

 1. Шендригоренко М.Т. Нематеріальні активи підприємства як об’єкт обліку і аудиту / М.Т. Шендригоренко //Глобальні та національні проблеми економіки.: електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2016. Випуск 13. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-13-2016.
 2. Шендригоренко М.Т. Проблемні аспекти внутрішнього аудиту виробничих запасів на гірничовидобувних підприємствах / М.Т. Шендригоренко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2016. Випуск 20. Ч. 2. –С.177-181.
 3. Шендригоренко М.Т. Актуальні проблеми аудиту нематеріальних активів та напрямки їх вирішення / М.Т. Шендригоренко //Вісник Одеського національного університету. Економіка. Т.21. Випуск 9 (51). С.144 - 149.
 4. Шендригоренко М.Т., Шевченко Л.Я. Інвентаризація виробничих запасів на підприємствах як метод внутрішнього контролю і аудиту/ М.Т. Шендригоренко, Л.Я. Шевченко //Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання. - 2016. - №4. – Режим доступу: «Східна Європа: економіка, бізнес та управління» http://www.easterneurope-ebm.in.ua/4-2016-ukr
 5. Шендригоренко М.Т. Актуальні питання організації внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів / М.Т. Шендригоренко //Економічний вісник Запорізької державної академії: наук. журнал, 2016. Випуск 5 (05). Ч 2. – 143 с. – С.128 - 133.
 6.   pdf Шендригоренко М.Т. Актуальні питання аудиту грошових коштів на рахунках в банку/ М.Т. Шендригоренко //Економіка та суспільство: електронне фахове видання. – 2017. - № 8. (лютий 2017 р.) – Режим доступу: (504 KB) www.economyandsociety.in.ua
 7.   pdf Шендригоренко М. Т. Виробничі запаси підприємства як об’єкт обліку та аудиту [Текст] / М. Т. Шендригоренко // Глобальні та національні проблеми економіки.: електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2017. Випуск 20 (грудень 2017р.). Режим доступу: http://global-national.in.ua/ - С. 1045- 1047. (294 KB)
 8.   pdf Шендригоренко М. Т., Яковенко Ю.В. Шляхи оптимізації ведення бухгалтерського обліку та аналізу руху основних засобів на ПАТ «Криворіжхліб» [Текст] / М. Т. Шендригоренко, Ю.В. Яковенко // Глобальні та національні проблеми економіки.: електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2017. Випуск 20 (грудень 2017р.). Режим доступу: http://global-national.in.ua/ - С. 1048 - 1051. (251 KB)
 9.   pdf Шендригоренко М. Т. Товари як об’єкт обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві [Текст] / М. Т. Шендригоренко // Економіка та суспільство: електронне фахове видання. – 2017. - № 12. (жовтень 2017 р.) – Режим доступу: www.economyandsociety.in.ua - С. 722 - 726. (197 KB)
 10.   pdf Шендригоренко М. Т., Яковенко Ю.В. Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах [Текст] / М. Т. Шендригоренко, Ю.В. Яковенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського [Текст]. Серія «Економічні науки» : наук. журн. / гол. ред.: О. Б. Чернега. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. - № 2(67). - 112 с. - С.93-99. (251 KB)
 11.   pdf  Shendryhorenko М. та ін. The influence of the military and-political shocks on the potential of agribusiness in Ukraine/ journal of Entrepreneurship Education Scopus coverage years: from 2009 to Present Publisher: Allied Academies, 2017. - Р. 1 -17. (442 KB)
 12. folder Шендригоренко М. Т. Актуальні питання аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками [Текст] / М. Т. Шендригоренко // Молодий вчений. - 2018. - №1 (53). - С.1022 - 1026.
 13.   pdf Шендригоренко М. Т. Облік і аудит вибуття основних засобів: проблемні питання та напрямки їх вирішення [Текст] / М. Т. Шендригоренко // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. — 120 с.- C. 97 - 103. (504 KB)
 14.   pdf Карченкова О.Л., Шендригоренко М.Т. Типові помилки в обліку фінансових результатів підприємства: виявлення і запобігання [Текст] /О.Л. Карченкова //Економіка та суспільство: електронне фахове видання. – 2018. - № 14. (лютий 2018 р.) – Режим доступу: (138 KB) www.economyandsociety.in.ua pdf - С.912 -915. (138 KB)
 15.   pdf   (218 KB) pdf Шендригоренко М.Т., Яковенко Ю.В., Кєтінг О.-Ф.З. Розрахунки зі стипендіатами: проблемні аспекти нарахування та обліку/ М.Т. Шендригоренко, Ю.В. Яковенко, О.-Ф.З. Кєтінг // Бізнес-навігатор. - 2018. Випуск 1- 2 (44) (лютий 2018 р) - C. 193 - 197 . (138 KB)
 16.   pdf Shendryhorenko M., Shevchenko L. Urgent issues of organization of audit activity in Ukraine and directions for their solutions/ Maryna Shendryhorenko, Liubov Shevchenko // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, 372 pages. (р.345-349) (04. 2018). (260 KB)
 17. Шендригоренко М.Т. Актуальні питання обліку і аудиту грошових коштів у касі та напрями їх вирішення/ М.Т. Шендригоренко// Торгівля і ринок України : тематичний збірник наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - у друці.
 18. pdf Шендригоренко М.Т., Шевченко Л.Я. Сучасні проблеми організації обліку виробничих запасів на підприємстві та напрями їх вирішення/ М.Т. Шендригоренко, Л.Я. Шевченко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - Випуск 32/2018. - 2018. - С. 189- 192. (173 KB)
 19. pdf Шендригоренко М.Т. Актуальні питання обліку і аудиту малоцінних оборотних та необоротних матеріальних активів / М.Т. Шендригоренко// Бізнес - навігатор. (258 KB) pdf Випуск 4(47), 2018. С.185-189. (258 KB)
 20. pdf Шендригоренко М.Т. Виробничі запаси: нормативно правове регулювання та пропозиції з підвищення ефективності внутрішнього аудиту / М.Т. Шендригоренко// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економічні науки». - Випуск 36, 2019. С.182-188. (5.29 MB)
 21. Шевченко Л.Я., Шендригоренко М.Т.  pdf Показники оцінки фінансово -інвестиційних ресурсів корпоративних підприємств (485 KB)  [Електронний ресурс] / Л.Я. Шевченко, М.Т. Шендригоренко// Приазовський економічний вісник.- 2019.- № 2(13). - Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-13

 

         Конференції за останні три роки

 

 1. Шендригоренко М.Т. Проблемні питання в організації обліку операцій з власним капіталом та напрямки їх вирішення за умови використання програми SAP/ М.Т. Шендригоренко// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні» (м. Ірпінь, 25 лютого 2015 р.): тези доповідей /Державна фіскальна служба України. – Ірпінь: Вид –во Національного університету ДПС України, 2015. – С.165-168.
 2. Шендригоренко М.Т. Пропозиції з удосконалення організації обліку використання виробничих запасів на промислових підприємствах /М.Т. Шендригоренко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» (м. Кривий Ріг, 20 травня 2015 р.) : тези доповідей , 2015.– С. 108- 110.
 3. Шендригоренко М.Т. Етапи становлення контролю в Україні/ М.Т. Шендригоренко// Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки/ Матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції (м. Луцьк, 10 жовтня 2015р.)- Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 279 – 281.
 4. Шендригоренко М.Т. Управління кредиторською заборгованістю для підвищення ефективності діяльності підприємства / М.Т. Шендригоренко// Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки /Матеріали VІІ Міжнародної науково – практичної конференції ( м. Луцьк, 5 грудня 2015р.) - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С.177- 179.
 5. Шендригоренко М.Т., Сінаєвський В.В. Проблеми автоматизації аудиторської діяльності в Україні / М.Т. Шендригоренко, В.В. Сінаєвський // Майбутнє - аудит /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 19 грудня 2015 р.). – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2015.- С.172-174.
 6. Шендригоренко М.Т., Радіонов Т.В. Напрямки удосконалення організації обліку грошових коштів та еквівалентів в касі / М.Т. Шендригоренко, Т.В. Радіонов// Майбутнє - аудит / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 19 грудня 2015 р.). – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2015.- С.164-165.
 7. Шендригоренко М.Т. Вибуття основних засобів: етапи аудиту та їх характеристика /М.Т. Шендригоренко // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (08 жовтня 2016 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 244 с.- С.224-226.
 8. Шендригоренко М.Т. Облік вибуття основних засобів в умовах використання інформаційних технологій / М.Т. Шендригоренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 17 грудня 2016 р.) : тези доповідей / редкол.: О. М. Барановська, М. Л. Крапивко, В.Я. Нусінов [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. – 348 с.- С. 71- 72.
 9. Шендригоренко М.Т. Актуальні питання внутрішньогосподарського контролю операцій з виробничими запасами / М.Т. Шендригоренко // Особистість, суспільство, політика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції    / Упоряд. С. Терепищий. – Ч. 1. – Люблін: WSEI, 2016. – 84 c.- С. 24- 26.
 10. Шендригоренко М.Т., Шевченко Л.Я. Організація внутрішньогосподарського контролю грошових коштів та документів в касі підприємства / Шевченко Л.Я., М.Т. Шендригоренко //Osobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. J. Кota. – Część. 2. – Lublin: WSEI, 2017. – 106 – 109 s.
 11. Шендригоренко М.Т. Основні завдання фінансово – господарського контролю та їх характеристика /М.Т. Шендригоренко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг : 2017. – С.298- 301.
 12. Шендригоренко М.Т., Плис Н.С. Актуальні проблеми аудиту витрат на оплату праці / М.Т. Шендригоренко, Н.С. Плис // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 17 грудня 2016 р.) : тези доповідей / редкол.: О. М. Барановська, М. Л. Крапивко, В.Я. Нусінов [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. – 348 с.- С. 182 – 183.
 13. Шендригоренко М.Т., Ніколайчук Ю.І. Основні засоби підприємства як об’єкт обліку праці / М.Т. Шендригоренко, Ю.І. Ніколайчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 17 грудня 2016 р.) : тези доповідей / редкол.: О. М. Барановська, М. Л. Крапивко, В. Я. Нусінов [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. – 348 с.- С. 162- 163.
 14. Шендригоренко М.Т., Карпенко Г.О. Огляд нормативно – правового регулювання обліку основних засобів на підприємствах/ М.Т. Шендригоренко, Г.О. Карпенко// Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції  (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг : 2017. – С.499-501.
 15. Шендригоренко М.Т., Науменко А.В. Проблемні аспекти взаємозв'язку фінансового та управлінського аналізу діяльності підприємства/ М.Т. Шендригоренко, А.В. Науменко// Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг : 2017. – С. 331 – 334.
 16. Шендригоренко М.Т., Бейгул А.О. функціонально-вартісний аналіз: історія виникнення  та розвитку / М.Т. Шендригоренко, А.О. Бейгул // Проблеми обліку, аудиту, аналізу  та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. –  Кривий Ріг : 2017. – С. 328 -331.
 1. Шендригоренко М.Т., Шепелюк В.А., Карченкова О. Аналіз господарської діяльності в системі наук: стан та перспективи розвитку / М.Т. Шендригоренко , В.А. Шепелюк, О. Карченкова// Наукова Україна: Збірник статей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів 25–26 травня 2017 року. – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – 379 с. – С. 274- 276.
 2. Шендригоренко М.Т., Білецька О.В. Актуальні питання визначення економічної сутності основних засобів підприємства/ М.Т. Шендригоренко, О.В. Білецька// Соціально-економічні підсумки 2017 року: реалії та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 22-23 грудня 2017 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. – Ч. 2. – 108 c. - С. 45- 47.
 3. Шендригоренко М.Т., Карченкова О.Л. Актуальні питання розрахунків з оплати праці / М.Т. Шендригоренко, О.Л. Карченкова // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22-23 грудня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 2. – С. 159 – 160.
 4. Шендригоренко М.Т., Панасенко А.О. Обґрунтування проблемних питань відповідальності аудиторів перед користувачами за результати аудиту / М.Т. Шендригоренко, А.О. Панасенко // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22-23 грудня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 2. – С. 161 – 162.
 5. Шендригоренко М.Т., Яковенко Ю.В. Облік основних засобів на вітчизняних підприємствах: проблеми та шляхи їх оптимізації / М.Т. Шендригоренко, Ю.В. Яковенко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. – Том 1. – Київ, 15 грудня 2017 року / За редакцією професора В. М. Фурмана. Київський інститут банківської справи, 2017. – С. 272 – 274.
 6. Шендригоренко М.Т., Кєтінг О.-Ф.З. Податкове регулювання банківської системи в умовах глобалізації / М.Т. Шендригоренко, О.-Ф.З. Кєтінг // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. – Том 2. – Київ, 15 грудня 2017 року / За редакцією професора В. М. Фурмана. Київський інститут банківської справи, 2017. – С. 233 – 235.
 7. Шендригоренко М.Т., Плис Н.С. Проблемні аспекти організації ведення обліку доходів за міжнародними стандартами / М.Т. Шендригоренко, Н.С. Плис // Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19-20 січня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 184 – 186.
 8. Шендригоренко М.Т., Кузьменко А. А. Особливості організації обліку та управління прибутком на підприємстві / М. Т. Шендригоренко, А. А. Кузьменко // Стратегічні напрями економічної та соціальної політики у ринкових умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Київ, 10 березня 2018 р.). – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр»,2018. - 100с. - С.90 - 95.
 9. Кєтінг О.-Ф.З., науковий керівник Шендригоренко М.Т. Внутрішній аудит розрахунків з постачальниками товарно - матеріальних цінностей: проблемні аспекти та напрями їх вирішення/ О. Кєтінг// Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної студентської інтернет-конференції (м. Львів, 22- 23 березня 2018 р.). - Львів, 2018. - С. 135- 137.
 10. Шендригоренко М.Т. Сутність акцептно – інкасового способу розрахунку між діловими партнерами / М.Т. Шендригоренко//Модернізація фінансово - кредитної системи України виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції (20 березня 2018 року). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018. - 636 с. - C. 68 - 70.
 11. Шендригоренко М.Т. Аудит кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги: актуальні питання та напрями їх вирішення / М.Т. Шендригоренко// Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів та загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції (26 - 27 квітня 2018 року). - Дніпро, 2018.
 12. Шендригоренко М.Т. Первинний облік виробничих запасів на підприємстві: проблемні аспекти та напрями їх вирішення/ М.Т. Шендригоренко// Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 травня 2018 року). - Кривий Ріг, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2018. – 587 с. -С.109-111.

 

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено