Кожухова Тетяна Валеріївна – завідувач кафедри

Кожухова Тетяна Валеріївна – завідувач кафедри

Номер телефону:
+38 (067) 189-72-45

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID
0000-0001-6758-9890

Google Scholar
Tetiana Kozhukhova – Тетяна Кожухова – Татьяна Кожухова

Освіта
Київський національний економічний університет, 1999 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація економіст.

Науковий ступінь
доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, тема дисертації «Формування глобальної системи фінансування сталого розвитку»кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами діяльності, тема дисертації «Облік і аудит експортних операцій підприємств по виробництву облицювальних матеріалів»

Наукове звання
доцент кафедри міжнародної економіки, 2012 р.

Наукові інтереси
облік міжнародних операцій; міжнародні фінанси; міжнародні валютно-фінансові відносини; національні та міжнародні стратегії фінансування сталого розвитку

Дисципліни, що викладає
«Міжнародні фінанси» «Сталий розвиток»

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д-2013-6 «Механізми міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності» (2013-2015 рр.. номер державної реєстрації 0113U000638) Д-2014-3 «Інституціональні аспекти конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005049) Д-2015-10 «Формування глобальних та національних механізмів управління сталим розвитком» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005053)

Автор понад 90 наукових публікацій в сфері в сфері обліку міжнародних операцій та міжнародної економіки

Монографії

1. Продовольча безпека і персоніфікація харчування: у пошуках балансу та ефективної системи управління: монографія/М-во освіти і науки України; О.Б.Чернега [та ред.]; наук. ред. О.Б. Чернега – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. – 256 с. (16,0 д.а., особисто автору – 1,0 д.а.: Розділ 5. Фінансування міжнародними організаціями програм, спрямованих на скорочення злиденності й підвищення рівня продовольчої безпеки – С. 142 – 166)

2. Globalne aspekty Ekonomii Swiatowej i Stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej: monografia Miedzynarodowej Konferencji Naukovo-Praktycznej, Сzestohowa, Akademia Polonijna, 2016. – S. 897. (Official development assistance: current state and trends - S.295 – 307)

3. Кожухова Т.В. Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку: монографія / Т.В.Кожухова. – Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2017. – 336 с.

Навчальні посібники

Облік міжнародних операцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.В.Кожухова, І.А.Карабаза, Я.О.Ізмайлов, Л.І.Лежненко; Міністерство освіти і науки України. – Кривий Ріг: 2014. – 236 с.

Статті за останні три роки

1. Кожухова Т.В. Фінансування Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку ООН програм забезпечення продовольчої безпеки /Т.В.Кожухова// Вісник Черкаського університету. Серія економічні науки».- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С.69-76

2. Кожухова Т.В. Cтратегія Світового банку щодо підтримки сільського господарства та зміцнення продовольчої безпеки/Т.В.Кожухова// Вісник Одеського національного університету: науковий журнал. – Серія: Економіка. – Том 20. – Вип.3. – 2015 р. – С.23-26

3. Чернега О.Б. Спільні програми ФАО та ЄС в сфері забезпечення продовольчої безпеки: інструменти мобілізації ресурсів та ефективність/О.Б.Чернега, Т.В.Кожухова// Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць. – Випуск 38. – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг, 2015. – С.30-44

4. Чернега О.Б. Міжнародна торгівля як джерело та чинник сталого розвитку/О.Б.Чернега, Т.В.Кожухова// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: ХДУ, 2015. – Вип.12. – Частина 3. – С. 32-38.

5. Кожухова Т.В. Cвітовий банк: стратегія щодо викорінення злиденності та забезпечення добробуту країн, що розвиваються/Т.В.Кожухова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: ХДУ, 2016. – Вип.16. – Частина 1. – С. 26-29.

6. Кожухова Т.В. Фінансування Світовим банком проектів розвитку в Україні /Т.В.Кожухова// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент».- Збірник наукових праць. Випуск 15. – Одеса, 2016. – С.17-20

7. Кожухова Т.В. ПРООН у світі: сучасний стан і тенденції фінансування сталого розвитку/Т.В.Кожухова // Збірник наукових праць «Управління розвитком» ХНЕУ імені Семена Кузнеця. - № 1 (183). - 2016. – С.6-14

8. Кожухова Т.В. Всесвітня продовольча програма ООН: фінансування екстреної операції в Україні /Т.В.Кожухова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: Науковий журнал. - № 2(63). – 2016. – С.92-98.

9. Кожухова Т.В. Освіта для всіх в інтересах сталого розвитку: оцінка прогресу та державна фінансова підтримка в країнах, що розвиваються /Т.В.Кожухова // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. – Випуск № 4. – Серпень 2016 р.- С.46-54

10. Кожухова Т.В. Базові сектори сталого розвитку: оцінка ситуації в країнах, що розвиваються/Т.В.Кожухова//Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Випуск 5(05). – Частина 1. – Запоріжжя, 2016. – С. 16-20

11. Кожухова Т.В. Європейський Союз: сучасний стан і тенденції фінансування зовнішньої допомоги сталому розвитку/ Т.В.Кожухова// Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. – 2016. – Випуск 2. – С.7-12

12. Кожухова Т.В. Фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку: стан і тенденції мобілізації національних державних ресурсів країн, що розвиваються/Т.В.Кожухова // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – 2016. - № 12. –С.27-31

13. Кожухова Т.В. Національне державне фінансування сталого розвитку: проблеми та напрями удосконалення/Т.В.Кожухова// «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»: електронне наукове фахове видання ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». - 2016. - № 5 (05). – С.21-26

14. Кожухова Т.В. Концептуальні засади удосконалення міжнародного фінансування сталого розвитку/Т.В.Кожухова// Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – Випуск 15. – Одеса, 2017. – С.10-15

15. Кожухова Т.В. Національне державне фінансування базових секторів сталого розвитку в Україні: тенденції та особливості/Т.В.Кожухова// Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». № 2, 2017. – С.109-116.

Конференції за останні три роки

1. Кожухова Т.В. Проблеми мобілізації міжнародних грошових переказів мігрантів у найменш розвинутих країнах /Т.В.Кожухова // Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 6-7 березня 2015 р.)/ За заг. ред.: М.М.Палінчак, В.П.Приходько. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.65-67

2. Кожухова Т.В. Джерела фінансування сталого розвитку/Т.В.Кожухова // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 26-27.03.2015 р.). - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С.70-72.

3. Кожухова Т.В. Використання індексу розвитку людського потенціалу для визначення потреб фінансування сталого розвитку /Т.В.Кожухова // Пошук ефективних механізмів промислового розвитку в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 квітня 2015 року). У 2-х частинах. –К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч.1. – С. 22-25

4. Кожухова Т.В. Напрямки діяльності для вирішення проблем мобілізації національних фінансових ресурсів на цілі розвитку/Т.В.Кожухова // Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 квітня 2015 року). – ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч.1. – С.32-35

5. Кожухова Т.В. Значення перегляду квот країн-членів МВФ /Т.В.Кожухова // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.)/ відп. за випуск д.е.н., проф. С.О.Якубовський. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2015. – С.36-37

6. Кожухова Т.В. Виміри сталого розвитку /Т.В.Кожухова // Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (м. Кривий Ріг, 20-22 травня 2015 р.)

7. Кожухова Т.В. Роль офіційної допомоги розвитку в фінансуванні країн, що розвиваються/Т.В.Кожухова// Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18 липня 2015 р.). – ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О: ЦЕДР, 2015. – С.20-22.

8. Кожухова Т.В. Значення міжнародного державного фінансування у викоріненні бідності та досягненні сталого розвитку/Т.В.Кожухова// Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 липня 2015 р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – С.19-21

 9. Кожухова Т.В. Вплив міжнародної торгівлі на сталий розвиток країн, що розвиваються /Т.В.Кожухова// Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 серпня 2015 року). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч.1. – С. 86-89

10. Кожухова Т.В. Фінансування ЄС спільних з ФАО програм забезпечення продовольчої безпеки/Т.В.Кожухова// Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів VIІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14-15 серпня 2015 року)/ Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – С.22-25

 11. Кожухова Т.В. Офіційна допомога розвитку як інструмент боротьби з голодом і забезпечення продовольчої безпеки/Т.В.Кожухова// Сучасні виклики розвитку світової економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 – 20 листопада 2015 року).- К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С.135-137

 12. Кожухова Т.В. Багатостороння допомога розвитку: переваги та недоліки /Т.В.Кожухова// Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 грудня 2015 р.– Укл.: Беззубченко О.А., Марена Т.В., Мітюшкіна Х.С., Захарова О.В., Ніколенко Т.І., Балабанова Н.В.; За редакцією д.е.н., Булатової О.В. — Маріуполь: МДУ, 2015. — C.153-155

13. Kozhuhova T.V. Аssessment of progress in fulfilling the commitments of countries on development aid effectiveness: Modern transformation of economics and management in the era of globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. - Klaipeda: Baltija Publishing. – P.24-27.

 14. Kozhuhova T.V. UN Policy in the Field of Development Financing : the Stages of Evolution: Modern scientific potential: materials of the XII International scientific and practical conference – 2016 (February 28 – March 7, 2016). – Volume 1. –Economic science. – Sheffield. Science and education LTD. – P.53-54.

 15. Кожухова Т.В. Зовнішня допомога розвитку: проблеми підвищення ефективності/ Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 15 -18 March 2016). – К.: LCC «NVP» Interservice», 2016. – P.126 – 127

 16. Кожухова Т.В. Чинники впливу на мобілізацію фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються/ Т.В.Кожухова// Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кременчук, 18-20 лютого 2016 р.). – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016. – С. 123-124.

17. Кожухова Т.В. Роль МБРР у забезпеченні фінансових потреб сталого розвитку /Т.В.Кожухова// Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри». – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2016 – С.9-10.

18. Кожухова Т.В. Роль ПРООН у фінансуванні програм сталого розвитку/Т.В.Кожухова//Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси [Текст]: матер. VI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 червня 2016 р. м. Кривий Ріг / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – С.61-63

19. Кожухова Т.В. Фінансування сектору освіти як базового сектору сталого розвитку України / Т.В.Кожухова// Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (28 – 29 жовтня 2016 р.). – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Частина І./ Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С.188 – 190.

20. Кожухова Т.В. Роль освіти у ліквідації злиденності й досягненні сталого розвитку / Т.В.Кожухова// Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 листопада 2016 р.). м. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук.ред.О.Є.Висоцька. – Дніпро: РоялПринт, 2016. – С.25-26

21. Кожухова Т.В. Принципи фінансування сталого розвитку/ Т.В.Кожухова// Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). - Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С.122-124

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено